• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Infiintare SRL

Ce este o societate cu răspundere limitată?

Societatea cu răspundere limitată ( pe scurt, S.R.L.) este o formă de societate cu personalitate juridică, reglementată de legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în cadrul căreia asociații răspund numai în limita capitalului social subscris. Astfel, obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

Care sunt modalitățile de înființare ale unei societăți cu răspundere limitată?

S.R.L.-ul se constituie prin statut și contract de societate, prin aportul unuia sau mai multor asociați. Astfel, societatea cu răspundere limitată poate lua naștere prin:

acordul de voință a unei singure persoane, fizice sau juridice, în calitate de asociat unic care poate fi în același timp și administrator, și care exercită atribuțiile adunării generale a asociaților societății;

aportul a doi sau mai mulți asociați, care se bucură de cota-parte din profit sub forma dividendelor, în părți egale.

Aș vrea să știu care sunt actele necesare înființării unei societăți cu răspundere limitată și ce condiții există în acest sens.

Primul pas în înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată constă în efectuarea anumitor operațiuni prealabile, precum:

cererea privind verificarea disponibilității și/sau a rezervării denumirii – de regulă, este recomandat să alegeți trei variante de denumire în ordinea preferințelor dvs.

Echipa noastră vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cerei, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu să stabiliți un obiect de activitate principal al societății pe care urmează să o înființați, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

În acest sens, avocații noștri vă stau la dispoziție cu orice informații în ceea ce privește acest pas al înființării societății dvs.

întocmirea actului constitutiv, care trebuie să cuprindă următoarele:

→ datele de identificare ale asociaților

→ denumirea, forma și sediul social al societății

→ obiectul de activitate al societății, precizând în acest sens domeniul si obiectul principal de activitate

→ capitalul social, cu precizarea numărului și a valorii nominale a părților sociale, precum și a numărului părților sociale corespunzătoare fiecărui asociat pentru aportul său

→ datele de identificare ale asociaților care vă administrează și vă reprezintă societatea, precizând puterile conferite acestora și modul în care acestea vor fi exercitate

→ datele de identificare ale primilor cenzori sau ale primului auditor financiar, în situația în care aceștia sunt numiți în cadrul societății dvs.

→ cota fiecărui asociat privind beneficiile și pierderile

→ sediile secundare – reprezentanțe, sucursale, agenții ori alte unități fără personalitate juridică, în situația în care se înființează odată cu societatea

→ durata societății

→ modul de dizolvare si de lichidare a societății.

Documentele de care aveți nevoie pentru înregistrarea unei astfel de societăți sunt:

copie a actelor de identitate/pașaportului asociatului/asociaților – societatea cu răspundere limitată poate avea maxim 50 de asociați;

Pragul minim al capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată este de 200 de lei, divizat în părți egale.

dovada sediului social – veți avea nevoie de documentele care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;

În cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, întrucât știm cât de dificil este acest lucru, Darie, Manea&asociații vă pune la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social al societății dumneavoastră, în baza contractului de asistență juridică încheiat împreună cu societatea noastră, pentru o durată de 1 an, în baza unui onorariu accesibil.

acordul Asociației de proprietari în imobilul în care se situează sediul dvs. social;

acordul vecinilor direct vizați – spre exemplu, în ipoteza în care sediul dvs. social se situează la un anumit etaj, veți avea nevoie de acordul vecinilor din laterală, precum și de cel al vecinilor din apartamentele de dedesubt și de deasupra;

În etapa următoare, echipa din cadrul societății Darie,Manea&asociații se va ocupa de redactarea documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului în scopul înregistrării societății dvs. în Registrul Comerțului. Acest dosar va cuprinde următoarele documente:

cererea de înregistrare în Registrul Comerțului, în original;

anexa de înregistrare fiscală disponibilă pe site-ul ONRC;

dovada de verificare și de rezervare a denumirii firmei;

copie a actelor de identitate/pașapoartelor asociaților;

contractul de comodat, respectiv dovada dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, precum și un certificat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în a cărei circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, care face dovada faptului că pentru acest imobil nu a mai fost inregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra acestuia, cu titlu oneros sau gratuit, sau existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil;

actul constitutiv;

acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor;

dovada depunerii capitalului social într-un cont deschis la o bancă aleasă de asociații societății;

cazierul fiscal al asociaților și al administratorului;

declarație pe proprie răspundere semnată de asociați și de administrator din care să rezulte că îndeplinesc cerințele legale deținerii acestor calități;

declarație-tip pe propria răspundere semnată de către asociați sau administrator din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară deja, la sediul social, activitățile declarate și/sau că îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația relevantă în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, a protecției muncii și a mediului pentru activitățile precizate;

în cazul asociatului unic, declarație pe proprie răspundere potrivit căreia această persoană are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată ori ca societatea cu răsoundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic într-o altă societate cu răspundere limitată;

specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;

dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;

împuternicire avocațială.

Societatea de avocați Darie, Manea&asociații este dedicată satisfacerii așteptărilor dumneavoastră. Echipa noastră oferă consultanță de specialitate și asigură realizarea cu succes a înregistrării societății pe care v-o doriți în maxim 4 zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale, precum și reprezentarea în fața judecatorului delegat și înmânarea certificatului de întegistrare a societății. Apelați cu încredere la echipa noastră!