• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Contractul de mandat comercial in Romania

Plănuiesc să îmi înființez o societate și aș dori să aflu mai multe informații despre contractul de mandat comercial și rolul acestuia în cadrul societății.

Contractul de mandat comercial nu este definit nici de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, nici de către Noul Cod Civil. Cu toate acestea, putem defini acest tip de contract prin aplicarea art. 2009, spunând că un contract de mandat comercial este o formă de contract prin care o parte – mandatarul – se obligă să încheie, pe seama celeilalte părți denumită mandant, anumite acte juridice care, în acest caz, reprezintă fapte de comerț.

De regulă, contractul de mandat comercial este un mandat cu reprezentare, astfel că se va încheia fie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată, fie verbal. Contractul de mandat comercial se încheie, așadar, prin acordul de voință al părților.

Întrucât ne aflăm pe tărâmul operațiunilor comerciale, rareori gratuite, contractul de mandat comercial este un contract cu titlu oneros iar remunerația mandatarului, în lipsa stabilirii acesteia de către mandant, va fi stabilită potrivit legii ori uzanțelor. Cu toate acestea, contractul de mandat comercial poate fi încheiat și cu titlu gratuit, spre exemplu în situația coproprietarilor unei acțiuni nominative ori a unei acțiuni la purtător, care desemnează un reprezentant comun al acestora și își manifestă intenția gratuității contractului de mandat comercial.

Una dintre aplicațiile contractului de mandat comercial este regăsită în cazul administratorilor unei societăți. Astfel, administratorii sunt mandatori ai societății, însă aceștia nu sunt întotdeauna și reprezentanți ai societății întrucât reprezentarea nu este de esența contractului de mandat, ci de natura lui. O altă aplicație, cu titlu de exemplu, a contractului de mandat este exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin reprezentarea de către o persoană fizică sau juridică în temeiul unei împuterniciri sau procuri în acest sens.

Care sunt drepturile și obligațiile părților unui contract de mandat comercial în România?

Drepturile și obligațiile părților unui astfel de contract sunt acelea stabilite pentru forma generală a contractului de mandat, prin dispozițiile Noului Cod Civil.

Obligațiile mandatarului se referă la respectarea limitelor stabilite prin contract de către mandant, executarea mandatului comercial cu diligența unui bun proprietar ( întrucât este vorba despre un contract cu titlu oneros ), dar și obligația de a înștiința mandanul despre operațiunile desfășurate în temeiul contractului. În principal, mandatarul are obligația de a executa mandatul astfel cum a fost împuternicit de către mandant în acest sens și, în lipsa unei autorizări speciale în sens contract, să îndeplinească mandatul personal.

Obligațiile mandatului privesc plata remunerației către mandatar, punerea la dispoziție a tuturor mijloacelor necesare îndeplinirii contractului, inclusiv cheltuieli aferente executării contractului, repararea prejudiciului suferit de către mandatar în executarea contractului de mandat comercial ș.a.

Drepturile părților unui contract de mandat comercial se află în directă legătura cu obligațiile pe care o parte o are față de cealaltă. Spre exemplu, mandatarul are dreptul la remunerație, la repararea prejudiciului cauzat de către executarea contractului etc.

Există și situații în care este posibilă revocarea mandatului comercial pentru neîndeplinirea obligațiilor de către mandatar?

Desigur, una dintre modalitătile de încetare a contractului de mandat comercial este revocarea acestuia de către mandant. Mandantul poate revoca acest tip de contract fie expres, fie tacit, indiferent de forma în care acesta a fost încheiat ori dacă acest contract a fost declarat irevocabil.

Contractul de mandat comercial poate înceta, de asemenea, prin renunțarea mandatarului ori prin moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părți.

Pentru mai multe informații privind aplicațiile contractului de mandat comercial în cadrul oricărui tip de societate, puteți consulta lista avocaților specializați în acest domeniu din cadrul Darie, Manea & asociații. Avocații noștri dețin o experiență vastă în rezolvarea problemelor în domeniul comercial și în oferirea consultanței în acest sens. Ne puteți contacta oricând iar noi vă vom oferi asistență profesională în orice materie.