• [EN]
  • [FR]
  • [RO]

Operatiunile de leasing in Romania

Aș dori să întreprind operațiuni de leasing și prezentarea câtorva informații despre acestea mi-ar fi utilă. Ce reprezintă, mai exact, o operațiune de leasing în România?

Părțile operațiunilor de leasing se numesc locator/finanțator și locatar/utilizator. Prin intermediul operațiunilor de leasing, locatorul/finanțatorul transmite locatarului/utilizatorului, pentru o perioadă determinată și la cererea acestuia din urmă, dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietat este cel dintâi, în schimbul unei plăți periodice numită rată de leasing.

 La sfârșitul perioadei determinate, locatorul/finanțatorul are obligația de a respecta dreptul de opțiune pe care îl deține locatarul/utilizatorul de a cumpără bunul, de a prelungi contractul de leasing fără să schimbe natura leasingului ori să pună capăt raporturilor contractuale.

Locatarul/utilizatorul are posibilitatea de a cumpăra bunul înainte de încheierea perioadei de leasing, însă nu mai devreme de 12 luni, dacă părțile convin astfel și în cazul în care se vor achita toate obligațiile care au fost asumate prin contract.

Asupra căror tipuri de bunuri se poate obține dreptul de folosință în temeiul unei operațiuni de leasing în România?

Potrivit cadrului legal al operațiunilor de leasing, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 51/1997  privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, este vorba despre bunuri imobile prin natura lor ori care devin imobile prin destinația acestora, dar și bunuri mobile care se află în circuitul civil.

Bunurile care nu pot face obiectul operațiunilor de leasing sunt piesele de teatru, brevetele, înregistrările pe bandă audio sau video, manuscrisele, bunurile necorporale și drepturile de autor.

Cu toate acestea, drepturile de utilizare a programelor pentru calculator pot face și ele obiectul operațiunilor de leasing în calitate de drepturi patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, însă este necesar ca dreptul de autor să fi autorizat operațiunea.

În calitate de persoană juridică pot lua parte la astfel de operațiuni de leasing în România?

Desigur. Din operațiunile de leasing pot face parte, în calitate de locatar/utilizator, orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Calitatea de locator/finanțator în cadrul unor astfel de operațiuni este deținută de o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.

Cum se desfășoară operațiunile de leasing?

 Primul pas pentru efectuarea unei operațiuni de leasing în România este depunerea unei cereri de către orice persoană fizică ori juridică prin care să se menționeze care este bunul care va face obiectul contractului de leasing. Cererea astfel formulată se va transmite societății de leasing alături de actele prin care să se facă dovada situației financiare a persoanei solicitante, pentru a obține o ofertă financiară din partea societății.

Utilizatorul este cel care va trebui să aleagă bunul și să contacteze furnizorul în acest sens.

Societatea de leasing va face, mai apoi, verificarea financiară a persoanei fizice sau juridice în temeiul actelor depuse la cerere, și în cazul în care este de acord, societatea va încheia contractul de leasing și va achiziționa bunul, plătind integral valoarea acestuia către furnizor. Furnizorul are obligația de a livra bunul.

Există două tipuri de contracte de leasing, și anume contractul de leasing financiar și contractul de leasing operațional.

Contractul de leasing financiar trebuie să îndeplinească anumite condiții precum:

a) să prevadă expres transferarea dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator în momentul expirării contractului;

b) să se transfere riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul în care contractul de leasing începe să producă efecte;

c) utilizatorul să aibă opțiunea de a cumpără bunul la momentul în care expiră contractul – procentul valorii reziduale trebuie să fie mai mic sau egal cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la o durată de funcționare normală maximă exprimată în procente;

Valoarea reziduală reprezintă valoarea la care se realizează transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator după ce au fost achitate de către acesta toate ratele de leasing și celelalte sume datorate conform contractului. Această valoare este stabilită de către părțile contractante.

d) durata leasingului trebuie să depășească 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului;

e) valoarea totală a ratelor de leasing ( exceptând cheltuielile accesorii ) să fie mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

Valoarea de intrare a bunului este costul de achiziție al acestuia.

Ce sunt societățile de leasing din România și cum sunt organizate?

Societățile de leasing sunt persoane juridice române care sunt înființate și funcționează în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile. Acestea au ca principal obiect de activitate efectuarea operațiunilor de leasing.

Este necesar ca astfel de societăți de leasing să aibă un capital social minim care este subscris și vărsat integral în numerar în momentul înființării iar plafonul acestuia este de 200.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume.

În ceea ce privește categoriile de contracte de leasing pe care societățile de leasing le pot încheia, acestea pot fi contracte ce au ca obiect:

a) construcțiile existente care se află în proprietatea locatorului/finanțatorului ori care vor fi achiziționate de acestea și care sunt construite pe un teren proprietate a locatorului/finanțatorului, care urmează să fie achiziționat de locator/finanțator ori asupra căruia acesta are un drept de superficie;

b) dobândirea dreptului de a edifica o construcție pe un teren aflat în proprietatea locatorului/finanțatorului;

c) construcții existente care se află în proprietatea locatorului/finanțatorului și sunt construite pe terenul acestuia sau pe un teren aflat în proprietatea unui terț, teren asupra căruia locatorul/finanțatorul are un drept de folosință.

Operațiunile de leasing reprezintă operațiuni complexe a căror desfășurare necesită o informare temeinică în acest domeniu. Darie, Manea & asociații vă stau la dispoziție în acest sens. Nu ezitați să contactați unul dintre avocații noștri pentru mai multe informații privind operațiunile de leasing și contractul de leasing, precum și pentru consultanță juridică de specialitate în ceea ce privește înființarea unei societăți de leasing.